Miody pitne - akcyza / MIODY / Strona główna <
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 444


w sprawie zwolnienia od składu i podatku akcyzowego prowadzonego na małą skalę przetwórstwa miodów pitnych oraz sprzedaży bezpośredniej we własnym gospodarstwie rolnym

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 23 stycznia br. znak: SPS-024-444/08 dotyczącego interpelacji Pana Posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie wyłączenia z obowiązku produkcji w składzie podatkowym produkcji miodu pitnego we własnym gospodarstwie rolnym oraz zwolnienia z podatku akcyzowego bezpośredniej sprzedaży takiego miodu uprzejmie przedkładam, co następuje.

W odniesieniu do pytania dotyczącego czynności podejmowanych w celu wspierania działania: Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, w ramach PROW 2007-2013 uprzejmie informuję, iż założeniem tego działania jest tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielanie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej w zakresie produkcji lub usług. Takie różnicowanie działalności ma przyczyniać się do tworzenia pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach oraz tworzenia na obszarach wiejskich miejsc pracy poza rolnictwem. Dlatego też, aby zrealizować założenia przyjęte w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), ukierunkowano to działanie wyłącznie na osoby fizyczne, których podstawową aktywnością zawodową oraz źródłem utrzymania jest działalność rolnicza i które, oprócz prowadzonej działalności rolniczej, zamierzają podjąć dodatkową działalność pozarolniczą. W PROW 2007-2013 do zakresu pomocy z tytułu podjęcia lub rozwoju takich działalności wchodzą m.in. sprzedaż hurtowa i detaliczna, magazynowanie lub przechowywanie towarów, przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy w ramach działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zostały określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 18 października 2007 r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1442). W załączniku do ww. rozporządzenia określono wykaz działalności gospodarczych, w zakresie których może być przyznana pomoc. W wykazie tym pod nr PKD 15.94.Z - Produkcja jabłecznika i win owocowych, znajduje się także działalność gospodarcza obejmująca między innymi produkcję miodu pitnego.

Powyższy zakres pomocy nie obejmuje sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Ten rodzaj działalności wchodzi w zakres wsparcia udzielanego w ramach działania: Modernizacja gospodarstw rolnych.

W odniesieniu do pytania dotyczącego wsparcia gospodarstw niskotowarowych uprzejmie informuję, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wynegocjowany i zatwierdzony decyzją Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 7 września 2007 r., nie uwzględnia wsparcia gospodarstw niskotowarowych jako działania, które mogłoby być uruchomione w latach 2007-2013. W celu wprowadzenia tego działania do programu konieczna jest modyfikacja programu, przeprowadzona według procedury zmiany programu. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1974/2006 r. z dnia 15 grudnia 2006 r. określającym szczegółowe zasady wdrożenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zmiany w programie mogą być dokonywane w świetle doświadczeń uzyskanych z jego wdrażania, a także muszą być odpowiednio uzasadnione, szczególnie pod względem ich związku z Krajowym Planem Strategicznym. Opisywana zmiana do programu będzie oceniana przez Komisję pod względem zgodności z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1974/2006 oraz spójności z polskim Krajowym Planem Strategicznym. Działania zmierzające do zmiany PROW 2007-2013 w celu dodania działania: Wsparcie gospodarstw niskotowarowych, zostaną podjęte w terminie umożliwiającym przygotowanie umotywowanego wniosku o zmianę programu, zgodnie z procedurą określoną w przepisach wspólnotowych. Działanie dotyczące wspierania gospodarstw rolnych niskotowarowych w fazie restrukturyzacji zostało wprowadzone na etapie prac parlamentarnych (w trakcie trwających uzgodnień PROW 2007-2013) do ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wprowadzenie nowego działania do PROW 2007-2013 wymaga uzasadnienia od strony ekonomicznej. Działanie to nie może być postrzegane jako instrument wsparcia dochodów rodzin rolniczych, lecz wyłącznie jako instrument stymulowania aktywności inwestycyjnej w takich gospodarstwach. Z uwagi na powyższe planowane jest dokonanie analizy funkcjonowania ww. instrumentu w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, po 3-letnim okresie realizacji planu rozwoju gospodarstwa niskotowarowego, a więc czasie, w którym gospodarstwa powinny wykazać efekty przyznanej pomocy oraz żywotność ekonomiczną. Efekty tej analizy, a w szczególności poprawa wyników ekonomicznych wspieranych podmiotów, jak również powiązanie ich z rynkiem, mogą stanowić podstawę do włączenia tego instrumentu do programu po jego zatwierdzeniu, najwcześniej w 2008 r.

Odnosząc się do pytań dotyczących implementacji przepisów prawa Unii Europejskiej oraz możliwości dokonania zmian przepisów o podatku akcyzowym w zakresie produkcji miodów pitnych w gospodarstwach rolnych, uprzejmie informuję, że zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów aktem prawa wspólnotowego mającym podstawowe znaczenie w zakresie akcyzy jest dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania.

W myśl postanowień art. 11 ust. 2 ww. dyrektywy produkcja, przetwarzanie i magazynowanie wyrobów akcyzowych, od których podatek akcyzowy nie został zapłacony, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.

Dyrektywa 92/12/EWG daje państwom członkowskim możliwość zwolnienia z obowiązku posiadania składu podatkowego jedynie drobnych producentów wina (art. 29 dyrektywy). Przy czym za drobnych producentów wina uznaje się podmioty produkujące średnio mniej niż 1000 hl wina w ciągu jednego roku. Zgodnie z postanowieniami art. 10 i art. 14 dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych państwa członkowskie mogą zwolnić od podatku akcyzowego wino oraz inne napoje przefermentowane, niemusujące i musujące, produkowane przez osoby fizyczne i konsumowane przez producenta, członków jego rodziny lub jego gości, pod warunkiem że nie dokonuje się ich sprzedaży. Jednocześnie przedmiotowa dyrektywa nie przewiduje takiego zwolnienia dla produktów pośrednich. Miody pitne dla celów akcyzy, w zależności od ewentualnego dodatku alkoholu etylowego, klasyfikowane są jako napoje fermentowane lub produkty pośrednie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z późn. zm.) obowiązująca stawka akcyzy dla wina i napojów fermentowanych sprzedawanych w kraju oraz importowanych, nabywanych i dostarczanych wewnątrzwspólnotowo wynosi 136,00 zł/hl, natomiast dla produktów pośrednich 273,00 zł/hl. Ww. stawki podatku akcyzowego dla miodów pitnych pozostają na niezmienionym poziomie od 1 maja 2004 r. Należy podkreślić, iż w sytuacji, w której stawki podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe wyrażone są kwotowo na jednostkę wyrobu, utrzymywanie ich na tym samym nominalnym poziomie, przy występującej inflacji, oznacza spadek realnego obciążenia podatkowego tych wyrobów. Jednocześnie zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.) zwalnia się od akcyzy piwo, wino i napoje fermentowane wytworzone domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczone do sprzedaży. Należy zaznaczyć, iż w projekcie nowej ustawy o podatku akcyzowym przewiduje się wyłączenie z obowiązku produkcji w składzie podatkowym m.in.:

- produkcji mniej niż 1000 hl w ciągu roku kalendarzowego win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541),

- produkcji piwa, wina i napojów fermentowanych domowym sposobem, przez osoby fizyczne, na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Jednocześnie w akcie wykonawczym do ww. projektu ustawy, tj. w projekcie rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, utrzymano obowiązujące obecnie zwolnienie od akcyzy dla piwa, wina i napojów fermentowanych wytworzonych domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży. Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych przewiduje możliwość stosowania przez państwa członkowskie obniżonych stawek podatku lub zwolnień z podatku niektórych produktów o charakterze regionalnym lub tradycyjnym. Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów ewentualne rozważenie kwestii obniżenia stawki akcyzy dla miodów pitnych jako produktów tradycyjnych będzie możliwe dopiero po rejestracji miodów pitnych: półtoraka, dwójniaka, trójniaka i czwórniaka, jako gwarantowanych tradycyjnych specjalności zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami. Zgodnie z ww. rozporządzeniem za gwarantowane tradycyjne specjalności mogą zostać uznane produkty rolne lub środki spożywcze, jeżeli posiadają tradycyjny charakter, czyli wyprodukowane są przy użyciu tradycyjnych surowców lub charakteryzują się tradycyjnym składem lub sposobem produkcji odzwierciedlającym tradycyjną metodę wytwarzania. Za produkty tradycyjne uznaje się produkty wytwarzane przez okres co najmniej 25 lat.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że wnioski o rejestrację nazw: półtorak, dwójniak, trójniak i czwórniak, zostały po raz pierwszy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odpowiednio w dniu 9 listopada 2007 r., 10 listopada 2007 r., 7 listopada 2007 r. i 8 listopada 2007 r. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia publikacji do Komisji Europejskiej nie wpłynie żaden sprzeciw wobec rejestracji tych nazw, zostaną one zarejestrowane jako gwarantowane tradycyjne specjalności.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Artur Ławniczak

Warszawa, dnia 14 lutego 2008 r.

 

 

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH IMPORTOWANYCH TOWARÓW

> Galeria zdjęć (losowe zdięcia)
Dodano: 2009-07-12 Dodano: 2009-07-08 Dodano: 2010-11-13 Dodano: 2012-06-21